Vacancy

የቋሚ ቅጥር ማስታወቂያ፣
ቁጥር ግቢ.5/wu/sbb/3/11
ቀን 25/06/2011
የአብክመ ግብርና ቢሮ ከዚህ በታች በተገለፀው የሥራ መደብ ላይ ሠራተኞችን በቋሚ ቅጥር ሥርዓት መሠረት አወዳድሮ መቅጠር ይፈልጋል፡፡

የዳይሬክቶሬቱ መጠሪያ የዕቅድ ዝግጅት ክትትልና ግምገማ ዳይሬክቶሬት
የሥራ መደቡ መጠሪያ፡- የዕቅድ ዝግጅት ክትትልና ግምገማ ባለሙያ IV
ደረጃ ፡- ኘሣ-8 (XII)
ደመወዝ፡- 6809
የመ/መ/ቁጥር- ……46/ባህ 098
ብዛት 1
የሥራ ቦታ ባህር ዳር

ተፈላጊ ችሎታ:-፣ ኢኮኖሚክስና አቻ፣ ማኔጅመንትና አቻ፣ ፣ ዴቨሎሜንት ማኔጅመንትና አቻ፣በዲቨሎኘመንት ስተዲና አቻ፣ ፐብሊክ ማኔጅመንትና አቻ፣ ኘላኒግና አቻ፣ ቢዝነስ ማናጅመንት አቻ፣ ጂኦግራፊና አቻ፣ ስታትስቲክስና አቻ፣ በተጨማሪነት በተቋሙ ለአላማ ፈጻሚ የስራ መደቦች የተካተቱ የትምህርት ዝግጅት የመጀመሪያ ዲግሪ 6 ዓመት አግባብ ያለው የሥራ ልምድ፣ ያለው/ያላት

አግባብነት ያለው የሥራ ልምድ
የእቅድ ዝግጅት ክትትል ግምገማ የስራ ሂደት መሪ /አስተባባሪ፣የሰው ሃይል ስራ አመራር ዋና/ደጋፊ የሥራ ሂደት መረ/አስተባባሪ፤ የመንግስት ተቋማት የለውጥ ፕሮግራሞች ማስፈጸሚያ ስራ ሂደት መሪ/አስተባባሪ፤ ሁለገብ አስተዲደር ተግባራት ባለሙያ፤ሁለገብ ስራ አሰተዲደር የቀበሌ ስራ አስኪያጆች ክትትል ባለሙያ፤ የዕቅድ መረጃ ዝግጅትና ክትትል ግምገማ ኦፊሰር፣የዕቅድ አፈጻጸምና የስው ሃይል ልማትና መረጃ ባለሙያና የሂደት መሪ፤የኘሮግራሞችና የፕሮጀክቶች ዕቅድ ዝግጅት ግምገማ ኦፊሰር፤የስርአተ ጾታ ፖሊሲ ጉዲዮች ክትትል ኦፊሰር፤ዕቅድ ዝግጅት ክትትል ኦፊሰር፤የልማት ፕሮጀክት ኦፊሰር፤የግብርና ልማት መረጃ ዝግጅት ባለሙያ፤ የመረጃ ዝግጅት ባለሙያ፤ የሃብት ማፈላለግ/ማመንጨት ባለሙያ/፤ የፕሮጀክት ክትትልና ድጋፍ ኦፊሰር፤የብድርና ድጋፍ ክትትል ኦፊሰር፤ የበጀት ዝግጅትና ግምገማ ፈጻሚ፤ ፕላንና ፕሮግራም ኃላፊ/ ኤክስፐርት፤የልማት ፕሮጀክት ኦፊሰር፣የዕቅድ ዝግጅት ክትትልና ግምገማ ኦፊሰርና ሂደት መሪ፣ የፕሮግራም ዝግጅትና ክትትል ግምገማ የፕላንና ስልጠና ኃላፊ/ኤክስፐርት፤ የፕላንና ኢንፎርሜሽን አገልግሎት ኃላፊ/ባለሙያ በመረጃ ጥንቅር ባለሙያነት፤ በኢኮኖሚስትነት፤ በሶሺዮሎጅሰትነት፤ በመረጃ ሰብሳቢና ትንተና ኤክስፐርት፤የዕቅድ ዝግጅትና ትንተና ባለሙያ፤የፋይናንስ አገልግሎት ኃላፊ፤ የግብርና ልማት መረጃ ዝግጅት ባለሙያ፣ የሂሳብና በጀት ኃላፊ፤አስተዲደርና ፋይናንስ ኃላፊ፤ የሲቪል ስርቪስ ኤክስፐርት፤ የሲቪል ስርቪስ ሪፎርም ኤክስፐርት፤ በእርሰ መምህርነት፤ በም/እርእሰ መምህርነት፤በተፈጥሮ ሶሺዮ ኢኮኖሚ ባለሙያነት፤ በማከል አስተባባሪነት፤ በዳታ ቤዝ መረጃ ጥንቅርና ትንተና ባለሙያነት፤ የፕሮግራሞችና ፕሮጀክቶች ድጋፍና ክትትል ባለሙያ (በቀበሌ መሬት አስተዲደር ባለሙያ የተገኘ የስራ ልምድ የአካባቢ ጥበቃ መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም መ/ቤት የዕቅድ ዝግጅት፣ክትትልና ግምገማ ደጋፊ የስራ ሂደት መሪ/አስተባባሪ /ባለሙያ የሥራ መደቦች ብቻ)፤የልማት ፕሮጀክት አስተባባሪ፤በሱፐር ቫይዘርነት፤በቀበሌ ስራ አስኪያጅ፤በጥናትና ፕሮጀክት ዝግጅት ክትትል የሠራ/ች

የመመዝገቢያ፡- ቦታ ግብርና ቢሮ ቁጥር 3
የመመዝገቢያ ቀን፡- ማስታወቂያው ከወጣበት ቀን አንስቶ ለ7 ተከታታይ የሥራ ቀናት
የፈተና ቀን፡- በ09/07/2011 ዓ.ም መሆኑን እንገልጻለን

ማሳሰቢያ
• የኮምፒውተር ስልጠና ማስረጃ እና ችሎታ ያለው ይበረታታል/ይረጣል፡
• ከተጠቀሰው የትምህርት ዝግጅትና የሥራ ልምድ በላይ ያለው መመዝገብ ይቻላል፣
• xmLµÓC lMZgÆ b¸qRbùbT gþz¤ yTMHRT yo‰ LMD ¥Sr©cWN êÂWN æè ÷pEWN YzW mQrB xlÆcW፣
• በፈተና ወቅት ተወዳዳሪዎች ማንነታቸውን የሚገልጽ መታወቂያ ይዘው መቅረብ ይኖርባቸዋል፣
• አመልካቾች በዲስፒሊን ጉድለት ምክንያት ከሥራ የተሰናበቱ ከሆነ የቆይታ ጊዜያቸውን ማጠናቀቃቸውን እና ይህንኑ የሚገልጽ ማስረጃ ማቅረብ ይጠበቅባቸዋል፣
• ከላይ የተጠቀሰው እንደተጠበቀ ሆኖ በዲስፒሊን ጉደለት ምክንያት በደረጃ ዝቅታ የተቀጡ ሠራተኞች የቅጣት ጊዜያቸውን ሳያጠናቅቁ ከተቀጡበት የሥራ ደረጃ በላይ ተወዳድረው ሊቀጠሩ አይችሉም፣
• አመልካቾች ከሥራቸው ጋር በተያያዘ ሁኔታ የእምነት ማጉድል፣የስርቆት ወይም የማጭበርበር ወንጀል ፈፅመው ስልጣን ባለው ፍ/ቤት የተፈረደባቸው ከሆነ የመቀጠር መብታቸውን እንዲጠቀሙ ስልጣን ካለው ፍ/ቤት ወይም ውሣኔውን የሰጠው ፍ/ቤት የተሰወነ መሆኑን ማስረጃ ማቅረብ አለባቸው፣
• ለምዝገባ ሚያቀርቡት የሥራ ልምድ 6 ወር ያልሞላው መሆን አለበት፣
• ተመዝጋቢው ብዛት ካለው ቢሮው የራሱን የመምረጫ መስፈርት ይጠቀማል

የአብክመ ግብርና ቢሮ ከዚህ በታች በተገለፀው የሥራ መደብ ላይ ሠራተኞችን በቋሚ ቅጥር ሥርዓት መሠረት አወዳድሮ ለመመደብ ይፈልጋል፡፡
1. የዳይሬክቶሬቱ መጠሪያ- የአት/ፍራፍሬ መስኖ ውሃ አጠቃቀም ዳይሬክቶሬት
የሥራ መደቡ መጠሪያ- የአት/ፍራፍሬ መስኖ ውሃ አጠቃቀም ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር
የመ/መ/ቁጥር .....10/ባህ-44
ደረጃ -.................... ኘሣ-9 (XVI)
ደመወዝ- .............. 7647.00
ብዛት-............... 1
የሥራ ቦታ ፡ - ባህር ዳር

ተፈላጊ ችሎታ ፡--- ፕላንት ሳይንስ እና በአቻነት የተጠቀሱት፣ክሮፕ ሳይንስ እና በአቻነት የተጠቀሱት፣ ሆልቲካልቸር እና በአቻነት የተጠቀሱት ፣ክሮፕ ሳይንስ እና በአቻነት የተጠቀሱት፣ ዋተር ሪሶርስ ማኔጅመንት እና በአቻነት የተጠቀሱት፣ወተር ሪሶርስ ኤንድ ኢሪጌሽን ማኔጅመንት እና በአቻነት የተጠቀሱት፣ኢሪጌሽን ኢንጅነሪንግ እና በአቻነት የተጠቀሱት፣ስሞል ኢሪጌሽን እና በአቻነት የተጠቀሱት የተመረቀ/ች/፣

አግባብነት ያለው የሥራ ልምድ፡- የአትክልትና ፍራፍሬ ልማትና መስኖ ውሃ አጠቃቀም ዋና የስራ ሂደት መሪ/አስተባባሪ ወይም ሙያተኛ የሰራ፤የመስኖ መሬት አስተዳደር ባለሙያ፤በመስኖ ውሃ አጠቃቀም ስራ ፈጻሚነት የሰራ፤የአትክልትና ፍራፍሬ ልማት ስራ ፈጻሚ፤በአትክልትና ፍራፍሬ ተባይ ቁጥጥር ስራ ፈጻሚ፤በአትክልትና ፍራፍሬ ድህረ ምርት ቴክኖሎጅ ማስፋፊያ ስራ ፈጻሚ፤ የአትክልትና ፍራፍሬ ሰብል ጥበቃ ፈጻሚ፣የመስኖ ውሀ አጠቃቀም ስራ ፈጻሚ፣የአትክልትና ፍራፍሬ ጥበቃ ድህረ ምርት ቴክኖሎጅ አያያዝ ባለሙያ፣የሰብል ልማት ባለሙያ፣በግብርና ኤክስቴንሽን አገልግሎት ዋና ስራ ሂደት መሪ/አስተባባሪ፣በመስኖ አግሮኖሚስትነት፣በአዝርዕት ልማትና ጥበቃ ባለሙያነት፣በሰብል ልማትና ጥበቃ ባለሙያነት፣በሰብል ግብዓት አቅርቦትና ስርጭት ክትትል ባለሙያነት፣በግብርና ኤክስቴንሽን ባለሙያነት፣በተፈጥሮ ሀብት ባለሙያነት፣ በአፈርና ውሀ ጥበቃ ባለሙያነት፣በአፈር ለምነት ባለሙያነት፣በአዝርዕት ጥበቃ ቴክኒሽያንነት፣በሁለገብ ልማት ጣቢያ ሰራተኝነት፣በግብርና ሱፐርቫይዘርነት፣በእጽዋት ዘር ብዜት ባለሙያነት፣በእጽዋትና ምርቶች ውጤቶቻቸው ጥራት ተቆጣጣሪ፣የሰብል ልማት ቴክኖሎጅ ሽግግር ባለሙያ፣በጎተራና በመስክ ተባይ መከላከል ባለሙያነት፣በአደጋ ክስተት ሰብል ልማት ባለሙያነት፣ሰብል ምርት ማስፋፊያ ባለሙያነት፣ በአዝርዕት ጥበቃና ቁጥጥር ቡድን መሪነት፣በሰብል ተባይ መከላከልና ቁጥጥር ባለሙያነት፣ በሰብል ጥበቃ ቴክኖሎጅ ሽግግር ባለሙያነት፣በአፈር ለምነት ቴክኖሎጅ ሽግግር ባለሙያነት፣በቡናና አትክልት ፍራፍሬ ቅመማ ቅመም ባለሙያነት፣ በአበባ ልማት ባለሙያነት፣ በእጽዋት ኳራንታይን ባለሙያነት፣በእጽዋት ዘር ላብራቶሪ ባለሙያነት፣በምግብ ዋስትና ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ ሰብል ልማት ባለሙያነት፣በብዕርና አገዳ ሰብል ኤክስፐርት ባለሙያነት፣ በጥራጥሬና ቅባት ሰብል ኤክስፐርትነት/ባለሙያነት፣በድህረ ምርት አያያዝና አጠቃቀም ባለሙያነት፣ በአፈር ኬሚስትነት፣በአፈር ምርመራ ላብራቶሪ ባለሙያነት/ኃላፊነት፣ በአፈር ለምነት ማሻሻያ ባለሙያነት፣ በአፈር ቅየሳ ባለሙያነት፣የተፋሰስ ጥበቃ ልማት ባለሙያ፣የአፈርና ውሀ ዕቀባ ባለሙያነት፣በመስኖ እርሻ ልማት ባለሙያነት፤በመስኖ እርሻ ልማት አግሮኖሚስትነት፤በመስኖ እርሻ ልማት አትክልትና ፍራፍሬ ባለሙያነት፤በውሃ ማሰባሰብ ባለሙያነት፤በመስኖ አውታር እንክብካቤ መሃንዲስነት፤ በመስኖ ቴክኖሎጅ አጠቃቀም መሃንዲስነት፤በመስኖ መሃንዲስነት፤ በሃይድሮሎጅስትነት፤ በአፈርና ውሃ ጥበቃ ባለሙያነት፤በመስኖ ሰብል ልማት ባለሙያነት፤በውሃ መሃንዲስነት፤በተፋሰስ ጥበቃና ልማት ባለሙያነት፤በውሃ አቀባ ባለሙያነት፤በመሬትና ውሃ አጠቃቀም ባለሙያነት፤በመስኖ ኦፕሬሽን ባለሙያነት፤ በአግሮኖሚስትነት፤በአትክልትና ፍራፍሬ ባለሙያነት፤በሰብል ልማት ባለሙያነት፤ በግብርና መሃንዲስነት የሠራ/ች፤የመጀመሪያ ዲግሪ 10 ዓመት አግባብ ያለው የሥራ ልምድ ያለው/ላት ፣

የመመዝገቢያ- ቦታ ግብርና ቢሮ ቁጥር 1
የመመዝገቢያ ቀን- ማስታወቂያው ከወጣበት ቀን አንስቶ ለሰባት ተከታታይ የሥራ ቀናት
የፈተና ቀን - ሐምሌ 04/2010 ዓ.ም ከጠዋቱ በ4፡00 ሰዓት ፤

ማሳሰቢያ
• ከተጠቀሰው የትምህርት ዝግጅትና የሥራ ልምድ በላይ ያለው መመዝገብ ይቻላል፡፡
• xmLµÓC lMZgÆ b¸qRbùbT gþz¤ yTMHRT yo‰ LMD ¥Sr©cWN êÂWN æè ÷pEWN YzW mQrB xlÆcW””
• በፈተና ወቅት ተወዳዳሪዎች ማንነታቸውን የሚገልጽ መታወቂያ ይዘው መቅረብ ይኖርባቸዋል፡፡
• አመልካቾች በዲስፒሊን ጉድለት ምክንያት ከሥራ የተሰናበቱ ከሆነ የቆይታ ጊዜያቸውን ማጠናቀቃቸውን እና ይህንኑ የሚገልጽ ማስረጃ ማቅረብ ይጠበቅባቸዋል፡፡
• ከላይ የተጠቀሰው እንደተጠበቀ ሆኖ በዲስፒሊን ጉደለት ምክንያት በደረጃ ዝቅታ የተቀጡ ሠራተኞች የቅጣት ጊዜያቸውን ሳያጠናቅቁ ከተቀጡበት የሥራ ደረጃ በላይ ተወዳድረው ሊቀጠሩ አይችሉም፡፡
• አመልካቾች ከሥራቸው ጋር በተያያዘ ሁኔታ የእምነት ማጉድል፣የስርቆት ወይም የማጭበርበር ወንጀል ፈፅመው ስልጣን ባለው ፍ/ቤት የተፈረደባቸው ከሆነ የመቀጠር መብታቸውን እንዲጠቀሙ ስልጣን ካለው ፍ/ቤት ወይም ውሣኔውን የሰጠው ፍ/ቤት የሰወነ መሆኑን
• አመልካቾች ለመመዝገብ ሲመጡ የሥራ ልምዱ የተጻፈበት ጊዜ ከ6 ወር መብለጥ የለበትም
• የአመልካቾች ቁጥር ብዛት ያለው ከሆነ ቢሮው የሚመቸውን የመምረጫ ዘዴ ይጠቀማል፡፡
ስ.ቁ 058-220-5854

 • ግብርና ቢሮ ለባ/ዳር ዕፅ/ተባ/ቅ/ጥ/ምርመራ የሥራ ሂደት ከዚህ በታች በተገለፀው የሥራ መደብ ላይ ሠራተኞችን በቋሚ ቅጥር ሥርዓት መሠረት አወዳድሮ ለመመደብ ይፈልጋል፡፡

የሥራ ሂደቱ መጠሪያ- ለባ/ዳር ዕፅ/ተባ/ቅ/ጥ/ምርመራ የሥራ ሂደት

የሥራ መደቡ መጠሪያ- የጽሕፈትና ቢሮ አስተዳደር ባለሙያ

የመ/መ/ቁጥር ...

ደረጃ - መኘ-8

ደመወዝ- 2008

ብዛት-    1

የሥራ ቦታ - ባህር ዳር

ተፈላጊ ችሎታ-----ሴክሬታሪያል ሳይንስና አቻ፣አድምኒስትሬቲቭ ሰርቪስ ማኔጅመንተና አቻ፣ኢንፎርሜሽን ሳይንስና አቻ፣አይሲቲና አቻ፣ዳታ ቤዝ ማኔጅመንትና አቻ፣ኮምፒዩተር ሳይንስና አቻ፣ሴክሬታሪያል ሣይንስ ኤንድ ኦፊስ ማኔጅመንትና አቻ የተመረቀ/ች/፣

አግባብነት ያለው የሥራ ልምድ፡-

ኤክስኪዩቲቭ ሴክሬታሪ፣ሴክሬታሪ፣የጽህፈትና ቢሮ አስተዳደር ባለሙያ፣ኮፒ ታይፒስት፣ረዳት የጽህፈትና ቢሮ አስተዳደር ባለሙያ፣ጽህፈትና ኮሙኒኬሽን ባለሙያ፣ረዳት ፀሐፊና ሠነድ ያዥ፣ረዳት የፅህፈትና ቢሮ አስተዳደር ባለሙያ፣ረዳት የጽህፈትና በሮ አስተዳደር ባለሙያና ሠነድ ያዥ፣የጽህፈትና ቢሮ አስተዳደር(ፀሐፊና)ገቢ ሰብሳቢ ባለሙያ፣የጽህፈትና ቢሮ አስተዳዳር ባለሙያና ንብረት ኦፊሠር፣ገንዘብ ያዥና የጽህፈትና ቢሮ አስተዳደር ባለሙያ፣የጽህፈትና ቢሮ አስተዳዳር ባለሙያና ገንዘብ ያዥ፣ታይፒስትና ትራንክስራይቨር፣የጽህፈት ቢሮ አስተዳደርና የሎጅስቲክስ ባለሙያ የፍትሃብሄር ችሎት ድጋፍ አገ/ባለሙያ፣የወንጀል ችሎት ድጋፍ አገ/የጽህፈት ባለሙያ፣ዳታ ኢንኮደር፣የጽሁፍ አርቃቂና የኮምፒዩተር ልዩ ረዳት፣ረቂት አንባቢና ፀሐፊ፣ጽህፈት መረጃና ስታትስቲክስ ባለሙያ፣ሬጅስትራር፣ቃለ ጉባኤና ዶክመንቴሽን፣ዳታ ቤዝ ኦኘሬት፣ጽህፈት አስተዳደርና ሎጅስቴክስ፣የኮሙኒኬሽን ባለሙያ፣በማንኛውም ደረጃ ሂደትና ስያሜ በፀሐፊነት የሰራ፣በምደባ ፀሐፊ፣ፍርድ ቤቶች ድምጽ ቀራጭነት፣በጤና መረጃ ቴክኒሻንነት፣ የሠራ/ች/፤የመጀመሪያ ዲግሪ 0 ዓመት የሥራ ልምድ፣

የመመዝገቢያ- ቦታ ግብርና ቢሮ ቁጥር 1

የመመዝገቢያ ቀን- ማስታወቂያው ከወጣበት ቀን አንስቶ ለሰባት ተከታታይ የሥራ ቀናት

የፈተና ቀን - በውስጥ ማስታወቂያ ይገለጻል፤

ማሳሰቢያ

 • ከተጠቀሰው የትምህርት ዝግጅትና የሥራ ልምድ በላይ ያለው መመዝገብ ይቻላል፡፡
 • በፈተና ወቅት ተወዳዳሪዎች ማንነታቸውን የሚገልጽ መታወቂያ ይዘው መቅረብ ይኖርባቸዋል፡፡
 • አመልካቾች በዲስፒሊን ጉድለት ምክንያት ከሥራ የተሰናበቱ ከሆነ የቆይታ ጊዜያቸውን ማጠናቀቃቸውን እና ይህንኑ የሚገልጽ ማስረጃ ማቅረብ ይጠበቅባቸዋል፡፡
 • ከላይ የተጠቀሰው እንደተጠበቀ ሆኖ በዲስፒሊን ጉደለት ምክንያት በደረጃ ዝቅታ የተቀጡ ሠራተኞች የቅጣት ጊዜያቸውን ሳያጠናቅቁ ከተቀጡበት የሥራ ደረጃ በላይ ተወዳድረው ሊቀጠሩ የማይችሉ መሆኑን፡፡
 • አመልካቾች ከሥራቸው ጋር በተያያዘ ሁኔታ የእምነት ማጉድል፣የስርቆት ወይም የማጭበርበር ወንጀል ፈፅመው ስልጣን ባለው ፍ/ቤት የተፈረደባቸው ከሆነ የመቀጠር መብታቸውን እንዲጠቀሙ ስልጣን ካለው ፍ/ቤት ወይም ውሣኔውን የሰጠው ፍ/ቤት የሰወነ መሆኑን

የአብክመ ግብርና ቢሮ ከዚህ በታች በተገለፀው የሥራ መደብ ላይ ሠራተኞችን በቅጥር ሥርዓት መሠረት አወዳድሮ ለመመደብ ይፈልጋል፡፡

የሥራ ሂደቱ መጠሪያ  የኘላንና ኘሮግራም ዳይሮክቶሬት

     የሥራ መደቡ መጠሪያ፡- የዕቅድ ዝግጅት ክ/ግ/ባለሙያ IV

     ደረጃ ፡-                XII  (ኘሣ- 8) 

     ደመወዝ፡-               6809

     የመ/መ/ቁጥር-     ……10/ባህ-099

     ብዛት                    1

     የሥራ ቦታ             ባህር ዳር

ተፈላጊ ችሎታ:-፣  ኢኮኖሚክስ፣ ማናጅመንት፣ ቢዝነስ ማናጅመንት፣ ስታትስቲክስና እንደተቋሙ የሥራ ባህሪ አንጻር  ተዛማጅ የሆኑ የትምህርት ዝግጅቶች የመጀመሪያ ዲግሪ 6 ዓመት አግባብ ያለው የሥራ ልምድ፣ የማስተርስ ዲግሪ 4 ዓመት አግባብ ያለው የሥራ ልምድ፤

አግባብነት ያለው የሥራ ልምድ

የእቅድ ዝግጅት ክትትል ግምገማ የስራ ሂደት መሪ /አስተባባሪ፣የሰው ሃይል ስራ አመራር ዋና/ደጋፊ የሥራ ሂደት መረ/አስተባባሪ፤ የመንግስት ተቋማት የለውጥ ፕሮግራሞች ማስፈጸሚያ ስራ ሂደት መሪ/አስተባባሪ፤ ሁለገብ አሰተዲደር ተግባራት ባለሙያ፤ሁለገብ ስራ አሰተዲደር የቀበሌ ስራአስኪያጆች ክትትል ባለሙያ፤ የዕቅዴ መረጃ ዝግጅትና ክትትል ግምገማ ኦፊሰር፣የዕቅድ አፈጻጸምና የስው ሃይል ልማትና መረጃ ባለሙያና የሂደት መሪ፤የፐሮግራሞችና የፕሮጀክቶች ዕቀድ ዝግጅት ግምገማ ኦፊሰር፤የስራአተ ጾታ ፖሊሲ ጉዲዮች ክተትል ኦፊሰር፤ዕቅድ ዝግጅት ክትትል ኦፊሰር፤የልማት ፕሮጀክት ኦፊሰር፤የግብርና ልማት መረጃ ዝግጅት ባለሙያ፤ የመረጃ ዝግጅት ባለሙያ፤ የሃብት ማፈላለግ/ማመንጨት ባለሙያ/፤ የፕሮጀክት ክትትልና ድጋፍ ኦፊሰር፤የብድርና ድጋፍ ክትትል ኦፊሰር፤ የበጀት ዝግጅትና ግምገማ ፈጻሚ፤ ፕላንና ፕሮግራም ኃላፊ/ ኤክስፐርት፤የልማት ፕሮጀከት ኦፊሰር፣የዕቅድ ዝግጅት ክትትልና ግምገማ ኦፊሰርና ሂደት መሪ፣ የፕሮግራም ዝግጅትና ክትትል ግምገማ የፕላንና ስልጠና ኃላፊ/ኤክስፐርት፤ የፕላንና ኢንፎርሜሽን አገልግሎት ኃላፊ/ባለሙያ በመረጃ ጥንቅር ባለሙያነት፤ በኢኮኖሚስትነት፤ በሶሺዮሎጅሰትነት፤ በመረጃ ሰብሳቢና ትንተና ኤክስፐርት፤የዕቅድ ዝግጅትና ትንተና ባለሙያ፤የፋይናንስ አገልግሎት ኃላፊ፤ የግብርና ልማት መረጃ ዝግጅት ባለሙያ፣ የሂሳብና በጀት ኃላፊ፤አስተዲደርና ፋይናንስ ኃላፊ፤ የሲቪል ስረቪስ ኤክስፐርት፤ የሲቭል ስርቪስ ሪፎርም ኤክስፐርት፤ በእርሰ መምህርነት፤ በም/እርእሰ መምህርነት፤በተፈጥሮ ሶሺዮ ኢኮኖሚ  ባለሙያነት፤ በማከል አስተባባሪነት፤ በዳታ ቤዝ መረጃ ጥንቅርና ትንተና ባለሙያነት፤ የፕሮግራሞችና ፕሮጀክቶች ድጋፍና ክትትል ባለሙያ(በቀበሌ መሬት አስተዲደር ባለሙያ የተገኘ የስራ ልምድ የአካባቢ ጥበቃ መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም መ/ቤት የዕቅድ ዝግጅት፣ክትትልና ግምገማ ደጋፊ የስራ ሂደት መሪ/አስተባባሪ /ባለሙያ የሥራ መደቦች ብቻ)፤የልማት ፕሮጅክት አስተባባሪ፤በሱፐር ቫይዘርነት፤በቀበሌ ስራ አስኪያጅ፤በጥናትና ፕሮጀክት ዝግጅት ክትትል የሠራ/ች

  የመመዝገቢያ- ቦታ ግብርና ቢሮ ቁጥር 1

የመመዝገቢያ ቀን- ማስታወቂያው ከወጣበት ቀን አንስቶ ለሰባት ተከታታይ የሥራ ቀናት

የፈተና ቀን - በውስጥ ማስታወቂያ ይገለጻል፤

ማሳሰቢያ

 • ከተጠቀሰው የትምህርት ዝግጅትና የሥራ ልምድ በላይ ያለው መመዝገብ ይቻላል፡፡
 • በፈተና ወቅት ተወዳዳሪዎች ማንነታቸውን የሚገልጽ መታወቂያ ይዘው መቅረብ ይኖርባቸዋል፡፡
 • አመልካቾች በዲስፒሊን ጉድለት ምክንያት ከሥራ የተሰናበቱ ከሆነ የቆይታ ጊዜያቸውን ማጠናቀቃቸውን እና ይህንኑ የሚገልጽ ማስረጃ ማቅረብ ይጠበቅባቸዋል፡፡
 • ከላይ የተጠቀሰው እንደተጠበቀ ሆኖ በዲስፒሊን ጉደለት ምክንያት በደረጃ ዝቅታ የተቀጡ ሠራተኞች የቅጣት ጊዜያቸውን ሳያጠናቅቁ ከተቀጡበት የሥራ ደረጃ በላይ ተወዳድረው ሊቀጠሩ የማይችሉ መሆኑን፡፡
 • አመልካቾች ከሥራቸው ጋር በተያያዘ ሁኔታ የእምነት ማጉድል፣የስርቆት ወይም የማጭበርበር ወንጀል ፈፅመው ስልጣን ባለው ፍ/ቤት የተፈረደባቸው ከሆነ የመቀጠር መብታቸውን እንዲጠቀሙ ስልጣን ካለው ፍ/ቤት ወይም ውሣኔውን የሰጠው ፍ/ቤት የተሰወነ መሆኑን ፣     

 

 

 

የአብክመ ግብርና ቢሮ  ከዚህ በታች በተገለፀው የሥራ መደብ ላይ ሠራተኞችን በቋሚ ቅጥር ሥርዓት መሠረት አወዳድሮ ለመመደብ ይፈልጋል፡፡

የሥራ ሂደቱ መጠሪያ- ለተለያዩ ዳይሬክቶሬቶች

የሥራ መደቡ መጠሪያ- ሴክሬታሪ II

የመ/መ/ቁጥር ...10/ባህ-121፣10/ባህ-98፣10/ባህ-114፣፣10/ባህ-009፣10/ባህ-140፣ 10/ባህ-153

ደረጃ - መኘ-8   በአዲሱ (VIII)

ደመወዝ- 2872

ብዛት-    7

የሥራ ቦታ - ባህር ዳር

ተፈላጊ ችሎታ-----ሴክሬታሪያል ሳይንስና አቻ፣አድምኒስትሬቲቭ ሰርቪስ ማኔጅመንተና አቻ፣ኢንፎርሜሽን ሳይንስና አቻ፣አይሲቲና አቻ፣ዳታ ቤዝ ማኔጅመንትና አቻ፣ኮምፒዩተር ሳይንስና አቻ፣ሴክሬታሪያል ሣይንስ ኤንድ ኦፊስ ማኔጅመንትና አቻ የተመረቀ/ች/፣

አግባብነት ያለው የሥራ ልምድ፡-

ኤክስኪዩቲቭ ሴክሬታሪ፣ሴክሬታሪ፣የጽህፈትና ቢሮ አስተዳደር ባለሙያ፣ኮፒ ታይፒስት፣ረዳት የጽህፈትና ቢሮ አስተዳደር ባለሙያ፣ጽህፈትና ኮሙኒኬሽን ባለሙያ፣ረዳት ፀሐፊና ሠነድ ያዥ፣ረዳት የፅህፈትና ቢሮ አስተዳደር ባለሙያ፣ረዳት የጽህፈትና በሮ አስተዳደር ባለሙያና ሠነድ ያዥ፣የጽህፈትና ቢሮ አስተዳደር(ፀሐፊና)ገቢ ሰብሳቢ ባለሙያ፣የጽህፈትና ቢሮ አስተዳዳር ባለሙያና ንብረት ኦፊሠር፣ገንዘብ ያዥና የጽህፈትና ቢሮ አስተዳደር ባለሙያ፣የጽህፈትና ቢሮ አስተዳዳር ባለሙያና ገንዘብ ያዥ፣ታይፒስትና ትራንክስራይቨር፣የጽህፈት ቢሮ አስተዳደርና የሎጅስቲክስ ባለሙያ የፍትሃብሄር ችሎት ድጋፍ አገ/ባለሙያ፣የወንጀል ችሎት ድጋፍ አገ/የጽህፈት ባለሙያ፣ዳታ ኢንኮደር፣የጽሁፍ አርቃቂና የኮምፒዩተር ልዩ ረዳት፣ረቂት አንባቢና ፀሐፊ፣ጽህፈት መረጃና ስታትስቲክስ ባለሙያ፣ሬጅስትራር፣ቃለ ጉባኤና ዶክመንቴሽን፣ዳታ ቤዝ ኦኘሬት፣ጽህፈት አስተዳደርና ሎጅስቴክስ፣የኮሙኒኬሽን ባለሙያ፣በማንኛውም ደረጃ ሂደትና ስያሜ በፀሐፊነት የሰራ፣በምደባ ፀሐፊ፣ፍርድ ቤቶች ድምጽ ቀራጭነት፣በጤና መረጃ ቴክኒሻንነት፣በጤና አይ.ሲ.ቲ መረጃ ባለሙያ ለጤና ጥበቃ ተቋማት ፣ በኮሚኒኬሽን ቢሮ አስተዳደር ባለሙያ ወይም ፈጻሚ / በፍርድ ቤቶች በወንጀል ወይም በፍትሐብሄር የችሎት ቴክኒክ ድጋፍ ባለሙያነት፣ የፍትሐብሔር ችሎት ድጋፍ አገልግሎት የጽህፈት ባለሙያ፣ የወንጀል ችሎት ድጋፍ አገልግሎት የጽፉት ባለሙያ፣ የሰብር ችሎት ድጋፍ አገልግሎት የጽህፈትና ባለሙያ፣ የንብረት ቤተ መጽሀፍትና ጸሃፊ ባለሙያ፣ ጽህፈትና ዳታ ኢንኮደር፣ ፀሀፊና ዳታ ኢንኩደር፣ ጽህፈትና ዳታ ቤዝ ባለሙያ ብቻ  የሠራ/ች/፤ዲኘሎማ ወይም የቴክኒክ ሙያ በደረጃ 3 የማያረጋገጫ /10+3 / 2 የስራ ልምድ የመጀመሪያ ዲግሪ 0 ዓመት የሥራ ልምድ ያለው/ት፣

የመመዝገቢያ- ቦታ ግብርና ቢሮ ቁጥር 1

የመመዝገቢያ ቀን- ማስታወቂያው ከወጣበት ቀን አንስቶ ለሰባት ተከታታይ የሥራ ቀናት

የፈተና ቀን - በውስጥ ማስታወቂያ ይገለጻል፤

       ማሳሰቢያ

 • ከተጠቀሰው የትምህርት ዝግጅትና የሥራ ልምድ በላይ ያለው መመዝገብ ይቻላል
 • በፈተና ወቅት ተወዳዳሪዎች ማንነታቸውን የሚገልጽ መታወቂያ ይዘው መቅረብ ይኖርባቸዋል፡፡
 • አመልካቾች በዲስፒሊን ጉድለት ምክንያት ከሥራ የተሰናበቱ ከሆነ የቆይታ ጊዜያቸውን ማጠናቀቃቸውን እና ይህንኑ የሚገልጽ ማስረጃ ማቅረብ ይጠበቅባቸዋል፡፡
 • ከላይ የተጠቀሰው እንደተጠበቀ ሆኖ በዲስፒሊን ጉደለት ምክንያት በደረጃ ዝቅታ የተቀጡ ሠራተኞች የቅጣት ጊዜያቸውን ሳያጠናቅቁ ከተቀጡበት የሥራ ደረጃ በላይ ተወዳድረው ሊቀጠሩ የማይችሉ መሆኑን፡፡
 • አመልካቾች ከሥራቸው ጋር በተያያዘ ሁኔታ የእምነት ማጉድል፣የስርቆት ወይም የማጭበርበር ወንጀል ፈፅመው ስልጣን ባለው ፍ/ቤት የተፈረደባቸው ከሆነ የመቀጠር መብታቸውን እንዲጠቀሙ ስልጣን ካለው ፍ/ቤት ወይም ውሣኔውን የሰጠው ፍ/ቤት የሰወነ መሆኑን
 • ተመዝጋቢው ብዛት ካለው ቢሮው የራሱን የመምረጫ መስፈርት ይጠቀማል